راسته دست ساز

راسته اي دست ساز
ساخت زرگريان
كد
مناسب قصابي،رستوران،اشپزخانه و…
طول تيغه حدودأ ١٨الي٢٠cm
بادسته٣٢الي٣٤cm
دسته چوب
تيغه فولاد زنگ نزن اب ديده مقاوم و برنده

برگي(كباب زن)دست ساز

برگي(كباب زن)دست ساز
ساخت زرگريان
كد
تيغه حدودأ٣٥الي٣٨cm
وزن٤٠٠ الي٤٨٠g
با دسته٤٩الي٥٢cm
تيغه فولاد زنگ نزن اب ديده مقاوم و برنده
دسته پليمر زرد

برگي(كباب زن)دست ساز

برگي(كباب زن)دست ساز
ساخت زرگريان
كد
تيغه حدودا٣٥ الي٣٨cm
با دسته٤٩الي٥٢cm
وزن٤٢٠الي٥٠٠g
تبغه فولاد(فنر)اب ديده مقاوم و برنده
دسته پليمر

كارد_راسته_زرگريان 2

كارد_راسته
كارد_راسته_زرگريان
كد
جديد نمره٢
كوتاه
بيخس گوشت و مرغ و…
طول تيغه ١٤/٥cm
با دسته٢٦/٥cm
دسته چوب
تيغه فولاد زنگ نزن اب ديده مقاوم و برنده

كارد_بره_زرگريان

كارد_بره
كارد_بره_زرگريان
كد
جديد نمره١
بي خس مرغ
پوست كن پياز
خودكن گوجه، ليمو و…
تيغه ١٢cm
با دسته٢٣cm
تيغه فولاد زنگ نزن مقاوم
بادسته پليمر زرد

كارد_مرغي_زرگريان نمره 5

كارد_مرغي
كارد_مرغي_زرگريان
كد
جديد نمره٥
٤و٨ تكه كن مرغ ،گوشت،ماهي(منجمد)
تيغه ٢٥cm
بادسته٣٨cm
دسته چوب
تيغه فولاد زنگ نزن اب ديده مقاوم و برنده

كارد_مرغي نمره 6

كارد_مرغي
كارد_مرغي_زرگريان
كد
جديد نمره٦
٤و٨ تكه كن مرغ ،گوشت،ماهي(منجمد)
تيغه ٢٧cm
بادسته٤١cm
دسته چوب
تيغه فولاد زنگ نزن اب ديده مقاوم و برنده

کارد راسته نمره 4

كارد_راسته
كارد_راسته_زرگريان
كد
جديد نمره٤
مناسب قصابي،رستوران،اشپزخانه و…
طول تيغه ١٩/٥cm
بادسته٣٢cm
دسته چوب
تيغه فولاد زنگ نزن اب ديده مقاوم و برنده