مصغل گرد دست ساز

مصغل گرد دست ساز
اج زبر
ساخت زرگريان
كد
تيغه١٨الي٢٢cm
تيزكن همه نوع كارد
با دسته٣٠الي٣٤cm
تيغه فولاد(فنر) اب ديده
دسته پليمر