قلاف_تكي_زرگريان

قلاف
قلاف_تكي_زرگريان
كد
مناسب يك كارد وجاي مسقل جدا
جنس از چرم با دوام بلا در رنگهاي مختلف

قلاف_بزرگ_زرگريان

قلاف
قلاف_بزرگ_زرگريان
كد
مناسب چند كارد و جاي مسقل جدا
جنس از چرم با دوام بلا در رنگهاي مختلف

قلاف_تكي_زرگريان

قلاف
قلاف_تكي_زرگريان
كد
مناسب يك كارد ومسقل(بزرگ)
جنس از چرم با دوام بلا در رنگهاي مختلف

غلاف متوسط

قلاف
قلاف_متوسط_زرگريان
كد
مناسب ٢كارد و جاي مسقل جدا
جنس از چرم با دوام بلا در رنگهاي مختلف