ساطور قصابي(گوسفندي)

ساطور قصابي(گوسفندي)
ساخت زرگريان
كد
تيغه با دسته٣٥.٥cm
قطر٣mm
وزن٨٢٢g
دسته فلزي
تيغه فولاد(فنر) اب ديده مقاوم و برنده

ساطور قصابي(گاوي) ساخت روراست

ساطور قصابي(گاوي)
ساخت روراست(قديمي)
سفارش زرگريان
كد
تيغه با دسته٣٣الي٣٧cm
قطر٣الي٤mm
وزن٩٠٠الي٩٩٠g
دسته فلزي
تيغه فولاد(فنر) اب ديده مقاوم و برنده

ساطور قصابي(گاوي)

ساطور قصابي(گاوي)
ساخت زرگريان
كد
تيغه با دسته٣٧.٥cm
قطر٣mm
وزن٩٧٢g
دسته فلزي
تيغه فولاد(فنر) اب ديده مقاوم و برنده

ساطور قصابي(بره اي)

ساطور قصابي(بره اي)
ساخت زرگريان
كد
تيغه با دسته٣٢.٥cm
قطر٣mm
وزن٧٣٦g
دسته فلزي
تيغه فولاد(فنر) اب ديده مقاوم و برنده

ساطور تك لبه دست ساز

ساطور تك لبه دست ساز
ساخت زرگريان
كد
تيغه حدودأ٢١الي٢٣cn
قطر٤الي ٥mm
وزن٤٦٠ الي٥٦٠g
بادسته٣٦ال٣٧cm
دسته پليمر زرد
تيغه فولاد(فنر) اب ديده مقاوم و برنده

ساطور_تخت_زرگريان نمره2

ساطور
ساطور_تخت_زرگريان
كد
جديد نمره٢
جنس تيغه فولاد استيل
تيغه ١٩cm
با دسته٣٣cm
قطر تيغه ٤mm
وزن٦٢٠gr
دسته چوب

ساطور_تخت_زرگريان

ساطور
ساطور_تخت_زرگريان
كد
جديد نمره١
جنس تيغه فولاد استيل
تيغه ٢٧cm
با دسته٣١cm
قطر تيغه ٤mm
وزن٥٥٠gr
دسته چوب