نوشته شده توسط ghasedak

مصغل گرد دست ساز

مصغل گرد دست ساز اج زبر ساخت زرگريان كد تيغه١٨الي٢٢cm تيزكن همه نوع كارد با دسته٣٠الي٣٤cm تيغه فولاد(فنر) اب ديده دسته پليمر

مرغي دست ساز

مرغي دست ساز ساخت زرگريان كد ٤و٨ تكه كن مرغ ،گوشت،ماهي(منجمد) تيغه حدودأ ٢٦الي٢٨-٣٠cm بادسته٣٧الي٤١cm دسته چوب تيغه فولاد زنگ نزن اب ديده مقاوم و برنده

راسته دست ساز

راسته اي دست ساز ساخت زرگريان كد مناسب قصابي،رستوران،اشپزخانه و… طول تيغه حدودأ ١٨الي٢٠cm بادسته٣٢الي٣٤cm دسته چوب تيغه فولاد زنگ نزن اب ديده مقاوم و برنده

برگي(كباب زن)دست ساز

برگي(كباب زن)دست ساز ساخت زرگريان كد تيغه حدودأ٣٥الي٣٨cm وزن٤٠٠ الي٤٨٠g با دسته٤٩الي٥٢cm تيغه فولاد زنگ نزن اب ديده مقاوم و برنده دسته پليمر زرد